BERRIAk aurrera egin dezan lagunduko duzu

Zure ekarpena ezinbestekoa da kalitatezko informazioa eskaintzen jarraitzeko, etengabe berritzen jarraitzeko, tegnologia eta erronka berriei aurre egiteko, aurrerantzean ere independente izateko

Irakurle aurreratua

 

BERRIAlagun kontua izango duzu, eta horri esker:
 • Zure gustuko artikuluak gorde ahal izango dituzu
 • BERRIArekin harreman zuzena izan ahal izango duzu (telefono, posta edo txat bidez)
 • Erredakzioaren martxa barrutik ezagutu ahal izango duzu
 • BERRIAren aplikazio berrituan, menua pertsonalizatu, artikuluak gorde eta konexiorik gabe irakurri ahal izango duzu
 • Doan jasoko duzu BERRIAren paperezko edizioa pdf formatuan

 

Deskontuak

 

 • BERRIAlagun izateagatik deskontuak eskuratuko dituzu BERRIAren produktu eta zerbitzuetan
 • Erraztasunak izango dituzu ordainketa eta bidalketa moduetan

 

Zozketak

 

 • Astero opariak eta sarrerak zozkatzen dira parte hartu nahi duten BERRIAlagunen artean
 • Klik batez parte hartu ahal izango duzu zozketa horietan

 

Ekitaldiak

 

 • BERRIAk —bere kabuz edo elkarlanean— antolatzen dituen ekitaldien berri izango duzu, eta parte hartzeko aukera
 • Dagokien kasuetan deskontuak edota tokia erreserbatzeko aukera izango duzu

 

BERRIAlagun iragarlea bazara...

Publizitatea egingo dizugu BERRIAren euskarrietan. BERRIA laguntzen duten milaka lagunei emango diegu zure berri
 • Papereko eta Interneteko euskarrietan publizitatea doan
 • BERRIAlagun iragarleen webgunean zure orrialdea izango duzu
 • Deskontuak BERRIAren beste zerbitzuetan
 • Zure eskualdean sustapen bereziak egingo ditugu zure eskaintza edo negozioa ezagutarazteko

 

BERRIAlagun harpideduna bazara

 • Egunkaria etxean, kioskoan edo hautatzen duzun tokian jasoko duzu
 • Egunkaria %10 merkeago eskuratuko duzu

 

Bezero arreta

Edozein zalantza argitzeko, jar zaitez gurekin harremanetan

943-30 43 45 (astelehenetik ostiralera: 08:30-16:00)

laguna@berria.eus

Txat bidez (astelehenetik ostiralera: 08:30-16:00)