Zozketak bakarrik BERRIAlagunentzat dira

BERRIAlaguna zara? HASI SAIOA!

Oraindik BERRIAlaguna ez bazara, aukeratu zure gustuko modalitatea

BERRIAlaguna

Hilean 8,5€-tik aurrera

BERRIAk aurrera egiten lagunduko duzu

Abantaila, deskontu eta zerbitzuak eskuratuko dituzu

INFORMAZIO GEHIAGO

BERRIAlagun harpideduna

Hilean 16€-tik aurrera

BERRIAk aurrera egiten lagunduko duzu

Egunkaria, etxean, kioskoan edo hautatzen duzun tokian jasoko duzu

Abantaila, deskontu eta zerbitzuak eskuratuko dituzu

INFORMAZIO GEHIAGO

BERRIAlagun iragarlea

Hilean 8,5€-tik aurrera

BERRIAk aurrera egiten lagunduko duzu

Publizitatea egingo dizugu BERRIAren euskarri desberdinetan

Berria laguntzen duten milaka lagunei emango diegu zure berri

INFORMAZIO GEHIAGO

Bezero arreta

Edozein zalantza argitzeko, jar zaitez gurekin harremanetan

943-30 43 45 (astelehenetik ostiralera: 08:30-16:00)

laguna@berria.eus

Txat bidez (astelehenetik ostiralera: 08:30-16:00)