Loading ...
BERRIA Astekaria
BERRIA Astekaria
App Store Google Play

EDUKI GUZTIAK ESKURA, ETA NAHI BEZALA ANTOLATUTA


Eduki guztiak, testuak zein irudiak, modu antolatu eta ikusgarrian eskainiko dizkizu BERRIAren aplikazioak, erraz eta eroso nabiga dezazun batetik bestera. Menu nagusian gaikako sailkapen nagusia aurkituko duzu, eta, bertatik, interesatzen zaizkizun albisteetarako eta horiei lotutako testu zein irudietarako sarbidea. Edukiak erraz partekatu ahal izango dituzu, eta, BERRIAlaguna bazara, albisteak gorde eta geroago irakurri ahal izango dituzu. Albiste berrietara eta gehien irakurritakoetara ere klik batean joango zara. Ondo informatuta egon zaitezen nahi dugu.

EZAGUTU ATALEZ ATAL


BERRIA App
BERRIA App
BERRIA App

NABIGAZIO ERRAZA ETA EROSOA


BERRIA App
BERRIA App

UNE ORO HARIAN


BERRIA App

APP-EAN ERE, BERRIALAGUNA GEHIAGO DA


Gozatu BERRIAlagunaren menu esklusiboaz. Hasi saioa, eta hainbat aukera izango dituzu.

BERRIA App

IRAKURRI GEROAGO


BERRIA App
BERRIA App

IRUDIENTZAKO PLAZA ZABALA


BERRIA App
BERRIA App


Astekaria App Store Astekaria Google Play

LAGUNTZA TEKNIKOA


ikt@berriataldea.net