Babestu BERRIA eta gozatu abantailez!

BERRIAren parte izateko modu bat baino gehiago dituzu. Jarri zure alea euskarazko informazioa sortzen eta garatzen jarrai dezagun, euskal kultura zabaltzen eta gogoeta sustatzen jarrai dezagun. Eta, gainera, hamaika abantaila izango dituzu bueltan!

BERRIAlagun egiteko aukerak

BERRIAlaguna

Hilean 8,5€-tik aurrera

BERRIAk aurrera egin dezan lagunduko duzu

Abantailak, deskontuak eta zerbitzuak eskuratuko dituzu

IKUSI AUKERA GUZTIAK

BERRIAlagun harpideduna

Hilean 16€-tik aurrera

BERRIAk aurrera egin dezan lagunduko duzu

Abantailak, deskontuak eta zerbitzuak eskuratuko dituzu

Egunkaria etxean, kioskoan edo hautatzen duzun tokian jasoko duzu

IKUSI AUKERA GUZTIAK

BERRIAlagun iragarlea

Hilean 8,5€-tik aurrera

BERRIAk aurrera egin dezan lagunduko duzu

Abantailak, deskontuak eta zerbitzuak eskuratuko dituzu

Publizitatea egingo dizugu BERRIAren euskarri guztietan

BERRIA laguntzen duten milaka lagunei emango diegu zure berri

IKUSI AUKERA GUZTIAK

BERRIAlaguna

Aukeratu zure ekarpen mota eta jarraitu

EKARPEN MOTA
Hilean
Urtean

Abantailak

 • BERRIAk aurrera egin dezan lagunduko duzu
 • Abantailak, deskontuak eta zerbitzuak eskuratuko dituzu
  • Irakurle aurreratua izango zara: artikuluak gorde, aplikazioa pertsonalizatu eta BERRIA PDFn irakurtzeko aukera
  • Deskontuak produktuetan eta ekitaldietan
  • Opariak eta sarrerak irabazteko aukera
 • Urtekoak diren kuotak lau zatitan ordaintzeko aukera

Aukeratu zenbatekoa aurrera egin aurretik

BERRIAlagun harpideduna

Aukeratu zure harpidetza mota eta jarraitu prozesua

HARPIDETZA MOTA KUOTA
Asteburukoa
Asteartetik-Igandera
Asteartetik-Ostiralera
Ostiraletik-Igandera

Abantailak

 • BERRIAk aurrera egin dezan lagunduko duzu
 • Abantailak, deskontuak eta zerbitzuak eskuratuko dituzu
  • Irakurle aurreratua izango zara: artikuluak gorde, aplikazioa pertsonalizatu eta BERRIA PDFn irakurtzeko aukera
  • Deskontuak produktuetan eta ekitaldietan
  • Opariak eta sarrerak irabazteko aukera
 • Urtekoak diren kuotak lau zatitan ordaintzeko aukera
 • Egunkaria etxean, lantokian, kioskoan goizeko zortzietarako
 • Egunkaria %10 merkeago
 • Ordaintzeko, hiru aukera daude: dena batera, bi zatitan edo lau zatitan.

Aukeratu zenbatekoa aurrera egin aurretik

BERRIAlagun iragarlea

Aukeratu zure ekarpen mota eta jarraitu

Urtean

Abantailak

 • BERRIAk aurrera egin dezan lagunduko duzu
 • Abantailak, deskontuak eta zerbitzuak eskuratuko dituzu
  • Irakurle aurreratua izango zara: artikuluak gorde, aplikazioa pertsonalizatu eta BERRIA PDFn irakurtzeko aukera
  • Deskontuak produktuetan eta ekitaldietan
  • Opariak eta sarrerak irabazteko aukera
 • Urtekoak diren kuotak lau zatitan ordaintzeko aukera
 • BERRIA Taldearen euskarrietan, publizitatea merkeago, %50etik gorako deskontuak
 • BERRIA laguntzen duten 14.000 lagunei emango diegu zure produktu eta zerbitzuen berri
 • BERRIA Taldeak eskaintzen dituen zerbitzuetan %20rainoko deskontuak
 • Itsasgarria, lokala BERRIAlagun gisa identifikatzeko
 • Doako publizitatea egitea aukera izango duzu BERRIAn, zure negozioaren beharren eta egindako ekarpenaren arabera

Aukeratu zenbatekoa aurrera egin aurretik

BERRIAlaguna egiteko moduak alderatu

ABANTAILAK BERRIAlaguna BERRIAlagun harpideduna BERRIAlagun iragarlea
Doan jasoko duzu BERRIA pdf-n egunero
Deskontuak BERRIA produktuetan
Sariak, zozketak eta ekitaldi esklusiboak
BERRIAko edukiak gordetzeko aukera
BERRIA sortzen parte-hartzeko aukera
Deskontuak Euskal Herriko komertzio, zerbitzu eta aisialdian
Egunkaria etxean, lantokian, kioskoan jaso dezakezu goizeko zortzietarako
Egunkaria %10 merkeago
Deskontu Sarean iragarle bezala doan parte hartzeko aukera
Papereko eta Interneteko euskarrietan publizitatea doan
BERRIAlagun Iragarleen gidan doan
Deskontuak zerbitzuetan
Zure eskualdean sustapen bereziak
Deskontu Sarean iragarle bezala doan parte hartzeko aukera
BERRIAlaguna EGIN BERRIAlagun HARPIDEDUNA EGIN BERRIAlagun IRAGARLEA EGIN

BERRIAlaguna izan gabe proiektua sostengatzeko ekarpen solte bat egin nahi baduzu, hemen duzu aukera:

Bezero arreta

Edozein zalantza argitzeko, jar zaitez gurekin harremanetan

943-30 43 45 (astelehenetik ostiralera: 08:30-16:00)

laguna@berria.eus

Txat bidez (astelehenetik ostiralera: 08:30-16:00)