Bi aukera dituzu erosketak egiteko, BERRIAlagun bezala edo erosle arrunt bezala. BERRIAlagunek deskontu bereziak dituzte; horretarako, BERRIAlagun kontuarekin sartu behar duzu. Ez baduzu oraindik kontua sortu, sortu kontua eta sartu berriz dendara.

BERRIAlaguna naiz


Sartu

BERRIAlaguna bazara, hasi zure saioa eta gozatu deskontu bereziez gure dendako produktuetan.


Sortu Kontua

BERRIAlaguna naiz baina oraindik ez dut sortu konturikBERRIAlaguna ez bazara, sortu kontu hemen:

Ez naiz BERRIAlaguna


Sartu

Ahaztu al duzu pasahitza?

Sortu kontua

Idatzi posta elektronikoa kontua sortzeko

Bezero arreta

Edozein zalantza argitzeko, jar zaitez gurekin harremanetan

943 304 345 (A-O: 8:30 - 16:00)

laguna@berria.eus

Txat bidez (A-O: 8:30 - 16:00)