BERRIAlaguna bazara, sortu zure kontua

Zure kontua sortzen baduzu, BERRIAlaguna izatearen abantailak baliatu ahal izango dituzu BERRIAren webgunean eta, laster, aplikazio berrian:

  • Zure profila osatu eta kudeatuko duzu
  • Zure gogoko artikuluak gorde ahal izango dituzu, artxibatzeko edo nahi duzunean irakurtzeko
  • Opari eta sarreren zozketetan parte hartu ahal izango duzu
  • BERRIAlaguna izateagatik, deskontu bereziak baliatu ahal izango dituzu
  • BERRIAren dendako produktuetan prezio bereziak lortu ahal izango dituzu
BERRIAlaguna txartela
  • Zure profila osatu eta kudeatuko duzu
  • Zure gogoko artikuluak gorde ahal izango dituzu, artxibatzeko edo nahi duzunean irakurtzeko
  • Opari eta sarreren zozketetan parte hartu ahal izango duzu
  • BERRIAlaguna izateagatik, deskontu bereziak baliatu ahal izango dituzu
  • BERRIAren dendako produktuetan prezio bereziak lortu ahal izango dituzu

Oraindik ez al zara BERRIAlaguna?

Ezagutu BERRIAlaguna izatearen abantailak eta aukeratu BERRIAlaguna izateko gustuko modalitatea

BERRIAlaguna izan nahi dut